قیمت‌های درج شده‏، بر مبنای قیمت چاپ آخر کتابها‏ و با لحاظ تخفیف‌های نیبوک می‌باشد.